Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
NEXCO
 
NEXCO
5146 AV
KvK: 71355553

 

opdrachtgever:

de wederpartij van NEXCO

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen NEXCO en een opdrachtgever waarop NEXCO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NEXCO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes
1. De door NEXCO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. NEXCO is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.
Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
3. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Voorrijkosten
NEXCO rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. NEXCO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal NEXCO, voor zover redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
3. NEXCO is verplicht de opdrachtgever te wijzen op
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover NEXCO deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen
-onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan NEXCO openbaren en NEXCO terzake deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat NEXCO zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
5. De opdrachtgever vrijwaart NEXCO voor schade veroorzaakt door
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
– kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht
6. NEXCO kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient NEXCO de opdrachtgever in kennis te stellen hierover.
2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij NEXCO binnen 5 werkdagen hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NEXCO zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal NEXCO de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal NEXCO daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet NEXCO hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal NEXCO het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal NEXCO ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die NEXCO moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van NEXCO onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van NEXCO op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-na het sluiten van de overeenkomst aan NEXCO ter kennis gekomen omstandigheden geven NEXCO goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen:
-indien NEXCO de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
-In de genoemde gevallen is NEXCO bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van NEXCO schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NEXCO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen na factuurdatum betaald worden.
3. NEXCO hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft NEXCO het recht om het werk op te schorten

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door NEXCO te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens NEXCO terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door NEXCO verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van NEXCO jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens NEXCO heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van NEXCO blijven in eigendom van NEXCO.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. NEXCO is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
2. NEXCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NEXCO is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. NEXCO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NEXCO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NEXCO toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. NEXCO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 13. Opschorting betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande, dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek heeft NEXCO het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel opgeschorte bedrag.

 

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NEXCO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NEXCO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. NEXCO heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat NEXCO zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NEXCO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NEXCO niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien NEXCO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NEXCO.
2. NEXCO garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen of nalaten zijdens NEXCO.
3. De garantie als bedoeld in lid 2 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan NEXCO zijn meegedeeld.
4. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

 

Artikel 16. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.