Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
NEXCO
 
NEXCO

Schapendreef 40
4824AM Breda

KvK: 81182643

 

opdrachtgever:

de wederpartij van NEXCO

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
NEXCO en een opdrachtgever waarop NEXCO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NEXCO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes
1. De door NEXCO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. NEXCO is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw, alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven. Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte vermeld.
3. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Voorrijkosten
NEXCO rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. NEXCO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal NEXCO, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de
opdrachtgever.
3. NEXCO is verplicht de opdrachtgever te wijzen op
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover NEXCO deze kent of redelijkerwijs behoort te kennen
-onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan NEXCO openbaren en NEXCO terzake deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat NEXCO zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.

 1. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de container voor de deur geplaatst kan worden zodat de werknemers het sloopafval veilig en zorgvuldig kunnen afvoeren.
  6. De opdrachtgever vrijwaart NEXCO voor schade veroorzaakt door
  -onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens
  -onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
  -kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht
  7. NEXCO kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 6. Contractduur; uitvoeringstermijn
1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient NEXCO de opdrachtgever in kennis te stellen hierover.
2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij NEXCO binnen 5 werkdagen hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NEXCO zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal NEXCO de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal NEXCO daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Meerwerk
1. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de opdrachtgever deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.
2. Kosten die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken komen voor de rekening van de opdrachtgever.

 1. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: – Ophoging van de vloer met een maximale ophoging van 15 cm. Dit kan pas exact in het werk bepaald worden ten tijde dat er gestart wordt met de sloopwerkzaamheden.

– Wanneer de vloer omhoog kan komen bij eventueel het plaatsen van een drain op de bestaande afvoer. Hiervoor kan een andere dorpel nodig zijn. Nieuwe dorpels zijn niet opgenomen in de offerte.

– Indien gipsplaten en/of gipsblokken tijdens het verwijderen van tegels stuk gaan, scheuren of gaten veroorzaken in de andere zijde van de muur kan dit hersteld/ vervangen worden tegen meerwerk.

 

Artikel 9. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet NEXCO hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig door kan gaan, zal NEXCO het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal NEXCO ingrijpen, ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die NEXCO moet maken in verband met een complicatie, die naar het oordeel van NEXCO onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van NEXCO op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
-na het sluiten van de overeenkomst aan NEXCO ter kennis gekomen omstandigheden geven NEXCO goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen:
-indien NEXCO de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
-In de genoemde gevallen is NEXCO bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van NEXCO schadevergoeding te vorderen.
2. Annulering door klant of opdrachtgever.
– na het meten van de badkamer of na het tekenen van de offerte wordt er ongeacht welke reden van annulering 30% annuleringkosten in rekening gebracht van de getekende overeenkomst.

Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door NEXCO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen na factuurdatum betaald worden.
3. NEXCO hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft NEXCO het recht om het werk op te schorten en de garantie m.b.t. alle uitgevoerde werkzaamheden te beëindigen. De opdrachtgever krijgt alsnog de kans om de factuur binnen 14 dagen te betalen en NEXCO wijst de opdrachtgever op de gevolgen als hij dat niet doet. Na dit nadere termijn mogen wij zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde bedrag invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Betalingsvoorwaarden:  50% bij aanvang, 40% in de tweede week ( of eerder als het tegelwerk afgerond is), 10% bij het afkitten van de badkamer. NEXCO is niet verantwoordelijk voor eventuele late leveringen van badmeubels of onderdelen. Mocht dit het geval zijn dient u zich toch aan de betalingsvoorwaarden te houden.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door NEXCO te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens NEXCO terzake de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door NEXCO verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van NEXCO jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens NEXCO heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van NEXCO blijven in eigendom van NEXCO.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid
1. NEXCO is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie, eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
2. NEXCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NEXCO is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. NEXCO is aansprakelijk voor het herstellen van de schade aan de muren of het plafond tijdens het freeswerk of boren of lekkage.
 2. NEXCO is niet aansprakelijk voor het afwerken van de schade aan de muren of het plafond tijdens het freeswerk of boren of lekkage ( afwerken zoals stucen, behangen, schilderen).
 3. NEXCO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
  6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de
  eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NEXCO aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NEXCO toegerekend kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. NEXCO is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. NEXCO is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:
  -het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
  -het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
  -het ontstaan van haarscheurtjes aan de muren of het plafond als gevolg van de sloopwerkzaamheden;

-bij aanvang van de werkzaamheden worden maatregelen getroffen tegen vuil doormiddel van afplakband, stucloper en folie op bestaande oppervlakten zoals muren, plinten , trap, trapleuningen enz. NEXCO is niet aansprakelijk voor eventuele schades die ontstaan tijdens het verwijderen van de afgeplakte delen;
-NEXCO is niet aansprakelijk voor eventuele schades en herstellen/afwerken aan de muren, ramen, deuren en kozijnen die ontstaan tijdens het slopen;

-een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
-een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is aangebracht. De
ondernemer meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
-het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

 1. NEXCO is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan buiten de werkruimte in dit geval de badkamer zoals bijvoorbeeld: de beluchter van de woning, eventuele lekkages en/of kapotte waterleidingen, afvoerleidingen en verstoppingen.
  9. NEXCO is niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de woning of aan de badmeubels die ontstaan tijdens het binnen brengen van badmeubels en/of materialen.

 

Artikel 14. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NEXCO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NEXCO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. NEXCO heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat NEXCO zijn verbintenis had moeten nakomen.

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NEXCO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NEXCO niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
  4. Indien NEXCO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet
  als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever bij oplevering te worden gemeld aan NEXCO. Dit wordt opgenomen op het opleveringsformulier. Het opleveringsformulier dient door beide partijen ondertekend te worden. Eventueel herstel zal direct ingepland worden.
2. De garantie is alleen van kracht als de opdrachtgever de opdrachtovereenkomst heeft ondertekend, normaal gebruik en onderhoud van het materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

 1. De garantie is alleen van kracht vanaf het moment van betaling van de factuur.

 

Artikel 16. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.