Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
NEXCO
 
NEXCO

Schappendreef 40
4824AM Breda

KvK: 81182643

 

opdrachtgever:

de wederpartij van NEXCO

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van
deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen
NEXCO en een opdrachtgever waarop NEXCO deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met NEXCO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes
1. De door NEXCO gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende
30 dagen, tenzij anders aangegeven. NEXCO is slechts aan offertes gebonden
indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen
wordt bevestigd.
2. In de offerte worden de bedragen exclusief btw, de verschuldigde btw,
alsmede andere heffingen van overheidswege afzonderlijk weergegeven.
Ook eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten, zoals
bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten worden afzonderlijk in de offerte
vermeld.
3. Uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Voorrijkosten
NEXCO rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van
vertrek vanaf vestigingsadres.

 

Artikel 5. Uitvoering van de
overeenkomst

1. NEXCO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal NEXCO, voor zover
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de
opdrachtgever.
3. NEXCO is verplicht de opdrachtgever te wijzen op
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover NEXCO deze kent of
redelijkerwijs behoort te kennen
-onjuistheden in de door opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht
-gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen, die door de
opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld; één en ander voor zover deze zich
voor of tijdens de uitvoering van het werk aan NEXCO openbaren en NEXCO terzake
deskundig moet worden geacht.
4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat NEXCO zijn werkzaamheden tijdig
en deugdelijk kan verrichten.
5. De opdrachtgever vrijwaart NEXCO voor schade veroorzaakt door
-onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden of verstrekte gegevens
-onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen
-kenbare gebreken van de (on)roerende zaak, waaraan het werk wordt verricht
6. NEXCO kan indien nodig derden inschakelen voor de uitvoering van de
werkzaamheden.

 

Artikel 6. Contractduur;
uitvoeringstermijn

1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient NEXCO de opdrachtgever in
kennis te stellen hierover.
2. Is de opdrachtgever het hier niet mee eens dient hij NEXCO binnen 5
werkdagen hiervan kennis te geven door dit schriftelijk te bevestigen.

 

Artikel 7. Wijziging van de
overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een
behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden
beïnvloed. NEXCO zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte
stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties hebben, zal NEXCO de opdrachtgever hierover tevoren
inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal NEXCO daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 8. Complicaties
1. Wanneer zich complicaties voordoen, doet NEXCO hiervan zo spoedig mogelijk
mededeling aan de opdrachtgever.
2. Indien de complicatie tot gevolg heeft, dat het werk niet en/of niet veilig
door kan gaan, zal NEXCO het werk onderbreken.
3. Wanneer de complicatie onmiddellijk handelen vereist zal NEXCO ingrijpen,
ook in het geval dat de opdrachtgever niet te bereiken is.
4. Eventuele extra kosten, die NEXCO moet maken in verband met een complicatie,
die naar het oordeel van NEXCO onmiddellijk handelen vereist en die redelijk
zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed.
5. Indien de complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen.

 

Artikel 9. Ontbinding van de
overeenkomst

1. De vorderingen van NEXCO op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in
de volgende gevallen:
-na het sluiten van de overeenkomst aan NEXCO ter kennis gekomen omstandigheden
geven NEXCO goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen:
-indien NEXCO de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
-In de genoemde gevallen is NEXCO bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, één en ander onverminderd het recht van NEXCO schadevergoeding te
vorderen.

 

Artikel 10. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door
NEXCO aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Bij opdrachten, die langer dan een week duren, zal wekelijks een factuur
naar opdrachtgever worden gestuurd met daarin een declaratie van de bestede
uren en de in die week aangekochte materialen. Deze factuur zal door
opdrachtgever uiterlijk 2 werkdagen na factuurdatum betaald worden.
3. NEXCO hanteert een vooruitbetaling van de geschatte materiaalkosten tenzij
anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
4. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt heeft NEXCO het
recht om het werk op te schorten en de garantie m.b.t. alle uitgevoerde werkzaamheden te beëindigen.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door NEXCO te leveren en geleverde zaken blijven haar eigendom totdat
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens NEXCO terzake de betreffende,
de vorige en volgende gelijksoortige leveranties terzake door NEXCO verrichte
of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van
NEXCO jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming
van zijn verbintenissen jegens NEXCO heeft voldaan.
2. Niet verwerkte materialen van NEXCO blijven in eigendom van NEXCO.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. NEXCO is aansprakelijk voor levering van de zaken tot op de werklocatie,
eenmaal op werklocatie vallen de zaken onder de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de opdrachtgever.
2. NEXCO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan
doordat NEXCO is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.

3. NEXCO is aansprakelijk voor het herstellen van de schade aan de muren of het plafond tijdens het freeswerk of boren of lekkage.

4. NEXCO is niet aansprakelijk voor het afwerken van de schade aan de muren of het plafond tijdens het freeswerk of boren of lekkage.

5. NEXCO is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de
eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NEXCO aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NEXCO toegerekend
kunnen worden; en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. NEXCO is
nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. NEXCO is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken kunnen bijv. zijn:
-het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
-het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
-het ontstaan van haarscheurtjes aan de muren of het plafond als gevolg van de
sloopwerkzaamheden;

-bij aanvang van de werkzaamheden worden maatregelen getroffen tegen vuil doormiddel van afplakband, stucloper en folie op bestaande oppervlakten zoals muren, plinten , trap, trapleuningen enz. NEXCO is niet aansprakelijk voor eventuele schades die ontstaan tijdens het verwijderen van de afgeplakte delen;
-NEXCO is niet aansprakelijk voor eventuele schades aan de muren, ramen, deuren en kozijnen die ontstaan tijdens het slopen;

-een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin;
-een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer of een onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is aangebracht. De
ondernemer meldt voor de start van het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
-het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

 

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NEXCO geen invloed kan uitoefenen,
doch waardoor NEXCO niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
2. NEXCO heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat NEXCO zijn verbintenis had
moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NEXCO opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NEXCO niet
mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
4. Indien NEXCO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet
als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Garantie
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen
5 werkdagen na ontdekking of oplevering van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan NEXCO.
2. NEXCO garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken
gedurende een termijn van 6 maanden vanaf de oplevering kosteloos worden
verholpen, tenzij hij aantoont, dat de gebreken geen gevolg zijn van het doen
of nalaten zijdens NEXCO.
3. De garantie als bedoeld in lid 2 geldt enkel voor gebreken, die niet eerder
dan het moment van ontdekking door de opdrachtgever onderkend hadden kunnen
worden en door hem zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk aan NEXCO zijn meegedeeld.
4. De garantie is alleen van kracht in geval van een door beide partijen
ondertekende opdrachtovereenkomst, normaal gebruik en onderhoud van het
materiaal, en volledige betaling van alle opeisbare bedragen.

5. De garantie is alleen van kracht vanaf het moment van betaling van de factuur.

 

Artikel 15. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.